westHercules.fotoEquinor

Opprettholder tillatelse til leteboring 

Foto Equinor

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet i følge en pressemelding.

Miljødirektoratet ga DEA Norge AS (DEA) tillatelse etter forurensningsloven til leteboring den 16. juli i år. Tillatelsen ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag.

Miljømessig vurdering

- Dette området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen allerede i 2011. Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen. Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011.| Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016. 

Strenge vilkår.

Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som SVO (særlig verdifullt og sårbart område). Tillatelsen er gitt på strenge vilkår. Den er tidsbegrenset slik at boringen må gjennomføres på et tidspunkt som er mest gunstig av hensyn til sjøfugl, koraller og fiskebestander. Det er også stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensning. 

En oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet skal legges frem våren 2020. Avgrensning av SVOer i dette havområdet vil være et tema som vurderes da.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter